Statut


 

S T A T U T

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
we WŁOCŁAWKU

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową utworzoną przez Gminę Miasto Włocławek działającą na podstawie:

1.      niniejszego Statutu

2.      obowiązujących przepisów prawnych regulujących działanie jednostek budżetowych tworzonych przez samorządy.

§2

Ośrodek działa na obszarze miasta Włocławek z siedzibą we Włocławku przy ulicy Aleja Chopina 8 .

§3

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent miasta Włocławka przy pomocy właściwego Zastępcy Prezydenta i odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

 

II.  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4

Przedmiotem działalności Ośrodka jest:

1.      administrowanie terenami, obiektami i urządzeniami Ośrodka, oddanymi przez Prezydenta Miasta Włocławek w trwały zarząd oraz w inny sposób prawem przewidziany

2.      świadczenie usług sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz edukacji sportowej na rzecz wszystkich mieszkańców miasta i osób korzystających z bazy Ośrodka

3.       organizowanie i realizacja imprez sportowych

4.      zabezpieczenie bazy Ośrodka dla oświatowych jednostek i placówek opiekuńczo -wychowawczych dla, których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek w celu prowadzenia zajęć w ramach realizacji programu wychowania fizycznego i nauki pływania,

5. Prowadzenie zadań związanych z informacją turystyczną, z promocją i rozwojem turystyki, w tym:

a) realizacja zadań wynikających ze strategii rozwoju miasta Włocławek w zakresie turystyki,

b) pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej miasto Włocławek przy zastosowaniu rozmaitych form i środków,

c) udział i współudział w promocji miasta Włocławek na krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, w szczególności poprzez uczestnictwo w targach usług turystycznych oraz imprezach promujących Włocławek w kraju i za granicą,

d) organizowanie i obsługę imprez studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne celem promocji miasta Włocławek,

e) działalność wydawnicza obejmująca informacje i promocje turystyki miasta Włocławek oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

f) współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Włocławek, w tym opracowywanie i wdrażanie produktów turystycznych,

g) podejmowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania turystyki,

h) sprzedaż wydawnictw turystycznych i upominków.

 

III.  ORGANIZACJA

§5

1.       Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Włocławka.

2.       Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

3.       Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

4.       Kompetencje Dyrektora stanowi zakres pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Włocławka i obejmuje sprawy:

a)               sporządzania planu finansowego Ośrodka i jego realizacja

b)               sporządzanie wymaganych sprawozdań

c)                sporządzania planów eksploatacji, remontów i modernizacji Ośrodka i nadzór nad jego realizacją

d)               prawidłowego wykorzystywania obiektów w celu realizacji zadań statutowych

e)               ustalanie regulaminów Ośrodka regulujących funkcjonowanie i jego organizację oraz zakres spraw kadrowo-płacowych Ośrodka.

5.       Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka, jego strukturę organizacyjną, podział zadań i zakres odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka sporządzony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Włocławka.

6.       Dyrektor Ośrodka może ustalać w ww. trybie inne regulaminy regulujące działalność Ośrodka.

 

IV.   ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZAKRES ZARZĄDU MIENIEM

§6

Ośrodek działa w oparciu o plan finansowy na podstawie, którego następuje rozliczenie z budżetem Gminy Miasta Włocławek.

§7

Ośrodek może środki finansowe gromadzić na rachunku dochodów własnych i dokonywać    z nich wydatków za zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§8

Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Włocławka, a uzyskane dochody odprowadzać będzie do budżetu Gminy.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy na dany rok ustalony przez Dyrektora Ośrodka i przekazany Prezydentowi Miasta.

 

V.  PEŁNOMOCNICTWA

§9

1.     Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Włocławek.

2.     Zastępca Dyrektora oraz pełnomocnicy Ośrodka Sportu i Rekreacji działają w granicach ich umocowania oraz pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3.     Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1.        Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji nadaje Rada Miasta Włocławka.

2.        Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§11

Likwidacja Ośrodka Sportu i Rekreacji może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Włocławka.

POBIERZ W PDF

ZMIANA  STATUTU

STATUT - OSiR
pobierz w PDF

  • Nazwa dokumentu: Statut
  • Data utworzenia: 2011-06-29 16:49:13
  • Data ostatniej zmiany: 2015-10-01 15:05:28