Rejestry, ewidencje, archiwa


W Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone są następujące ewidencje:

- dziennik korespondencyjny
- księgi inwentarzowe
- książka kontroli przedsiębiorcy
- instrukcja kancelaryjna    
- jednolity rzeczowy wykaz akt       
- instrukcja archiwalna

Rejestry udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do biuletynu informacji publicznych             (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku; al. Chopina  8; 87-800 Włocławek ; REGON: 000329964 prowadzony na podstawie:

»art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)

» Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719)

jest dostępny w formie papierowej w biurze Ośrodek Sportu i Rekreacji w Włocławku al. Chopina  8; 87-800 Włocławek w godzinach pracy Ośrodka tj. 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

 

Składnica akt:

Podstawę prawną składnicy akt Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku stanowią:

1.      Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).

2.      Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej
          klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
          państwowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).

  • Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa
  • Data utworzenia: 2012-09-12 16:43:39
  • Data ostatniej zmiany: 2016-05-02 08:29:32