Dostęp do Informacji Publicznej


Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
     -  uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
     -  wglądu do dokumentów urzędowych,
     -  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
     -  ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
     -  udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

     -  wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek  osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

  • Nazwa dokumentu: Dostęp do Informacji Publicznej
  • Data utworzenia: 2012-06-19 20:04:35
  • Data ostatniej zmiany: 2013-05-27 08:14:51